နောက်ဆုံးတင်ဆက်ထားသည်မှာ 2024 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ 20 ရက်

Myanmar News

Topics Nat Ma Hote Kyi

Over 40 homes and barns in Indaw area were burned down by the military council

Myanmar News
On December 21st,2022 in Indaw Township, Sagaing Region, it is...
  • 2022 ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 21 ရက်
  • 88 Views